ALGEMENE VOORWAARDEN


VERKOOPSVOORWAARDEN

PRIJSVRAGEN: alle prijsaanbiedingen en leveringstermijnen zijn steeds onder voorbehoud, eventuele prijsaanpassingen en of langere leveringstermijnen, kunnen geenzins aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding en of annulering van de werkopdracht. De offertes hebben, behoudens andersluidende bepalingen, een geldigheidsduur van één maand.

DRUKPROEVEN: na controle en goedkeuring van de drukproeven door de klant, kan y.c-drukwerkontwerp niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten en of tekortkomingen in de lay-out. De mondeling medegedeelde verbeteringen worden in geval van betwisting slechts erkend, wanneer zij schriftelijk bevestigd werden.  Kleurproeven zijn indicatief en afwijkingen kunnen optreden bij het definitief drukken of digitaal printen.
Op vraag van de opdrachtgever zorgt de y.c drukwerkontwerp voor een eenvoudige drukproef. De eenvoudige drukproef is steeds op neutraal papier en kan in geen enkel geval als kleurbindend beschouwd worden. 
Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

ANNULATIE VAN DE OPDRACHT /BESTELLING : De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang y.c. drukwerkontwerp haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs. Na de aanvang van het ontwerp is de klant de kostprijs van het reeds uitgevoerde werk verschuldigd + een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Wanneer het  ontwerp zich reeds in de fase van "het drukken" bevindt kan de opdracht niet meer geanuleerd worden en blijft de klant het afgesproken bedrag voor de opdracht verschuldigd.

BETALINGSMODALITEITEN: Bestellingen via de online shop moeten steeds bij het bestellen betaald worden, behalve wanneer anders wordt afgesproken.

 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van y.c. drukwerkontwerp (vermeld op alle facturen).


MATERIAAL, BEWARING: Behoudens voorafgaande overeenkomst, is y.c drukwerkontwerp niet verplicht zetsels, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto's, informatiedragers, films enz. te bewaren.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina's, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
TOEGESTANE AFWIJKINGEN: de klant verklaart zich bij de bestelling van de werkopdracht akkoord dat volgende afwijkingen zijn toegelaten - een minder oplage van max. 10 % - lichte afwijkingen in papierkwaliteit - kleine kleurverschillen in papier en druk.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID: Alle klachten dienen om geldig te zijn schriftelijk en binnen de acht dagen na levering van het werk te gebeuren. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft.
Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post of via distributie aan derden laat verzenden, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft.
Gebreken aan een deel van de goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren.

BETWISTING:

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent of Oudenaarde bevoegd